• Hadits seruan kepada keimanan

  Dari Abu Hurairah RA., ia berkata, “Nabi SAW. bersabda, Allah SWT. berfirman, ‘Wahai anak Adam, sempatkanlah diri kalian untuk beribadah kepada-Ku, maka Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku tutupi kekafiranmu; dan jika engkau tidak melakukannya, Aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan dan Aku tidak akan menutup kekafiranmu’.” (HR. Ahmad, ‘Isaamuddin As-Sabaabati, Jaamiul Ahaadiisil Qudsiyyati, Jilid 3, t.t: 296-297).


 • Hadits yang bernyawa pasti merasakan mati

  Dari Sahl bin Sa’ad, ia berkata, “Jibril AS. datang menemui Nabi SAW. lalu berkata, ‘Wahai Muhammad! Hiduplah sesukamu, (tetapi) ingatlah sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah orang yang kamu cinta, (tetapi) ingat sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Dan beramallah sesukamu, (tetapi) ingat sesungguhnya engkau akan mendapat balasan atas amal itu’. Selanjutnya Jibril berkata, ‘Wahai Muhammad! Kemuliaan seorang mukmin ialah Qiyaamullail (shalat malam), dan kehormatannya ialah dia tidak memerlukan bantuan dari manusia’.” (HR. Al-Hakim, Al-Mustadrak ‘Alaa Sahihaini, Juz 4, No. Hadis 8002: 469).


 • Hadits seandainya mengetahui siksa & rahmat Allah

  Dari Abu Hurairah RA. dia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda, ‘Seandainya seorang mukmin mengetahui siksa Allah SWT., niscaya dia akan semakin menginginkan surga-Nya. Dan seandainya seorang kafir itu mengetahui rahmat Allah SWT., niscaya dia tidak akan berputus asa (lari) untuk mengharapkan surga-Nya’.” (HR. Muslim). (Dr. Mustafa Sa’id Al-Khin, Nuzhatul Muttaqina Syarhu Riyadhis Shalihina, Juz 1, 1407 H/1987 M: 400).


 • Hadits tiga hal yang disukai dan dibenci Allah

  Abu Hurairah RA. berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya Allah menyukai darimu tiga hal dan membenci tiga hal, Dia menyukai jika kalian beribadah kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun; kalian berpegang teguh pada agama-Nya; dan tidak berpecah belah. Allah pun membenci darimu tiga hal, berkata sesuatu yang tidak bermanfaat; banyak bertanya; dan menyia-nyiakan harta.” (HR. Muslim). (An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, No. Hadis 1781, 2010 M: 456-457).


 • Hadits amalan yang paling dicintai Allah

  Dari Abdullah bin Mas’ud RA., dia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW., ‘Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?’ Beliau menjawab, ‘Shalat pada waktunya’. Aku bertanya lagi, ‘Kemudian apa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Kemudian berbakti kepada kedua orangtua.’ Aku bertanya lagi, ‘Kemudian apa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Jihad fii sabilillah’. Aku berkata, ‘Beliau sampaikan semua itu, sekiranya aku minta tambah niscaya beliau akan menambahkannya untukku’.” (HR. Bukhari, 527)


 • Hadits menunggu kewajiban lainnya setelah melakukan suatu kewajiban

  Dari Abdullah bin Umar RA., ia berkata, “Aku shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW., sehingga sebagian ada yang pulang dan sebagian yang lain menunggu. Lalu tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW. setelah pulang dengan tergesa-gesa sambil menyingkapkan kain dari lututnya lantas bersabda, ‘Bergembiralah kalian! Tuhan kalian telah membuka pintu-pintu langit, Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat, Dia berfirman, “Lihatlah hamba-hamba-Ku, mereka telah selesai menunaikan suatu kewajiban, namun mereka tetap menunggu kewajiban yang lainnya’.” (HR. Ibnu Majah, 410)


 • Hadits keutamaan shalat berjama’ah

  Dari Abu Hurairah RA., Rasulullah SAW. bersabda, “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku ingin memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan seseorang untuk azan dan aku perintahkan seseorang untuk memimpin orang-orang shalat. Sedangkan aku akan mendatangi orang-orang (yang tidak ikut shalat berjama’ah) lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya seseorang di antara kalian mengetahui bahwa ia akan memperoleh daging yang gemuk, atau dua potong daging yang bagus, pasti mereka akan mengikuti shalat Isya berjama’ah.” (HR. Bukhari, 644)


 • Hadits tentang kejujuran & kebohongan

  Dari Ibnu Mas’ud RA., Nabi SAW. bersabda, “Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang senantiasa berlaku jujur, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kebohongan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang selalu berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta.” (HR. Bukhari, 54)


 • Hadits larangan menyekutukan Allah

  Dari Anas RA., dia menyambungkan sanadnya kepada Nabi SAW., beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah berfirman kepada seorang penduduk neraka yang paling ringan siksaannya, ‘Seandainya kamu memiliki sesuatu dari kekayaan bumi, apakah kamu akan menggunakannya untuk menebus dirimu?’ Orang itu menjawab, ‘Ya’. Lalu Allah berfirman, ‘Sungguh aku dahulu meminta darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu, tepatnya saat kamu berada di dalam perut ibumu, yaitu agar kamu tidak menyekutukan Aku, namun kamu enggan dan tetap berbuat syirik’.” (HR. Bukhari, 3334)


 • Hadits penyebab hati menjadi keras

  Dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar RA., ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda, ‘Janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, sebab banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah akan membuat hati menjadi keras. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah ialah orang yang berhati keras’.” (HR. At-Tirmidzi, 2411)